image

Invicta Brokers

Holistyczne wsparcie i innowacyjne rozwiązania dostosowane do Twoich potrzeb.

Invicta Brokers - Twoje bezpieczeństwo Naszym priorytetem.

O Nas

image

Nie tylko przygotowujemy program ubezpieczenia, ale także bierzemy czynny udział w procesie przedsprzedażowym, przeprowadzamy audyt ubezpieczeniowy posiadanego portfela, analizujemy potrzeby, porównujemy oferty rynkowe i przedstawiamy optymalną dla Klienta rekomendację pod kątem jego zabezpieczenia na wszelkie wypadki ubezpieczeniowe. Służąc wiedzą i doświadczeniem przeprowadzamy proces likwidacji szkód i nadzorujemy działania ubezpieczycieli reprezentując interesy Naszych Klientów.

Twoje bezpieczeństwo
naszym priorytetem.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Klientów, z pasją i pełnym profesjonalizmem opracowujemy i wdrażamy innowacyjne programy ubezpieczeniowe dostosowane do indywidualnych potrzeb. Na tle konkurencji wyróżnia Nas wieloletnie doświadczenie idące w parze ze skutecznością działań w poszukiwaniu i wdrażaniu nowych optymalnych rozwiązań ubezpieczeniowych dla Naszych Klientów. Proces obsługi Klienta stoi na najwyższym poziomie na wszystkich etapach procedowania.

Edit me

Usługi

Przeprowadzamy audyt programu ubezpieczenia w pełni zabezpieczającego interesy Klienta.

Identyfikujemy występujące w firmie wewnętrzne i zewnętrzne zagrożenia, które mogą zagrozić prowadzonej przez Klienta działalności, a także weryfikujemy aktualną ochronę ubezpieczeniową. W raporcie przedstawiamy wnioski w zakresie analizy istniejących rodzajów ryzyka wraz z rekomendowanymi metodami ich usunięcia. Podstawą Naszego programu jest analiza SWOT posiadanego przez Klienta portfela ubezpieczeniowego.

Tworzymy programy ubezpieczeniowe odpowiadające indywidualnym potrzebom i oczekiwaniom.

Biorąc pod uwagę specyfikę branży, istniejących zagrożeń oraz charakter prowadzonej działalności Klienta, uwzględniając jego potrzeby, opracowujemy program zoptymalizowany pod kątem ceny i zakresu ochrony.

Gwarantujemy holistyczne wsparcie w zakresie likwidacji szkód objętych ubezpieczeniem.

Reprezentując interesy Klienta, nasi eksperci sprawują nadzór merytoryczny i techniczny nad procesem likwidacji szkód, monitorują jego przebieg pod kątem terminowości oraz wysokości przyznanych odszkodowań. Reprezentujemy interesy Klienta w całym postępowaniu likwidacyjnym od momentu powstania szkody i jej zgłoszenia aż do zakończenia postępowania likwidacyjnego. Dokonujemy rewizji decyzji odszkodowawczych i na życzenie reprezentujemy Klienta w dalszym postępowaniu odwoławczym jeśli występują podstawy prawne do wzruszalności decyzji odszkodowawczej.

Organizujemy dla swoich Klientów szkolenia, których rezultatem jest wzrost świadomości w obszarze odpowiedzialności cywilnej za skutki swoich działań bądź zaniechań i zapobieganiu powstawania szkód.

Mając na uwadze ogromne korzyści wynikające z ciągłego poszerzania wiedzy ubezpieczeniowej pracowników firm, oferujemy szkolenia z zakresu produktów ubezpieczeniowych, wdrażania działań prewencyjnych służących zapobieganiu powstawania szkód, obsługi zawartych umów ubezpieczeniowych oraz procedowania w przypadku powstania szkody w tym podstawy zasad odpowiedzialności cywilnej.

Produkty generalne

Co nas wyróżnia

showcase

Ubezpieczenia flotowe

Negocjujemy optymalne rozwiązania programów flotowych.

Monitorujemy terminy płatności rat składki.

Wypowiadamy umowy OC w imieniu swoich Klientów.

showcase

Ubezpieczenie mienia i OC

Dokonujemy audytu polis.

Rekomendujemy odpowiedzialnie dopasowaną ofertę ubezpieczenia.

showcase

Ubezpieczenie OC transportowe

Optymalny zakres przy niskiej cenie składki.

showcase

Gwarancje ubezpieczeniowe

Gwarantujemy wysoką linię gwarancyjną.

Dokonujemy samodzielnie wstępnej oceny kondycji finansowej firmy.

Monitorujemy wykorzystanie limitu gwarancyjnego.

showcase

Ubezpieczenie Cyber

Szkolimy chroniąc przed cyber atakami i cyberprzestępcami.

Przygotujemy zindywidualizowane ubezpieczenie cyber.

showcase

Obsługa szkód naszym priorytetem

Nadzorujemy proces likwidacji od zgłoszenia aż do wypłaty odszkodowania.

O firmie

INVICTA BROKERS Sp. z o.o. posiada zezwolenie na prowadzenie działalności brokerskiej w zakresie ubezpieczeń wydane przez Komisję Nadzoru Finansowego, nr zezwolenia 2310/16 z dnia 15-12-2016.
Invicta Brokers Sp. z o.o. reprezentuje dwóch wspólników: Prezes Zarządu Pan Bartosz Zdrojewski i Wiceprezes Zarządu Pan Arkadiusz Góra. Na straży interesów Klientów stoi również zespół pełnych pasji, wykwalifikowanych i kompetentnych specjalistów.

Składka przypisana
136 850 000 PLN
Liczba Klientów
742
Obsługiwane floty
164
Zlikwidowane szkody
247